Văn bản

Hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng Dân sự số 92/2015/QH13

Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, trừ một số quy định sau đây của Bộ luật này có liên quan đến quy định của Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 thì có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

Thông tư số 14/2010/TT-BKH hướng dẫn Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Từ ngày 20/7/2010, thủ tục đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về bảo hiểm xã hội.

Bộ luật Hình Sự năm 1999