Thông tin chi tiết văn bản

Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/03/2010 Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

                     

Số: 03/2010/TT-BTNMT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

         

         Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2010

THÔNG TƯ

Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất

 


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2010.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Website Bộ TN&MT;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, TCQLĐĐ, PC, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hiển

 

 

 


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT ngày 01 tháng 02
năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
 
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất là căn cứ để tính đơn giá và dự toán kinh phí xây dựng bảng giá đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất được xây dựng cho các công việc sau đây:

2.1. Công tác chun bị.

2.1.1. Phân vùng, phân loại vị trí, đường phố.

2.1.2. Chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn lập phiếu điều tra.

2.1.3. In và cung cấp phiếu điu tra.

2.2. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin về điểm điều tra (xã, phường, thị trấn - sau đây gọi chung là cấp xã) và giá đất thị trường tại điểm điều tra.

2.2.1. Điu tra khảo sát, thu thp thông tin v đim điu tra.

2.2.2. Điều tra khảo sát giá đất thị trường tại điểm điều tra và tách giá trị quyền sử dụng đất (trong trường hợp thửa đất có tài sản gắn liền với đất).

2.2.3. Thng kê phiếu điu tra ti mi đim điu tra.

2.2.4. Xây dng báo cáo về tình hình và kết qu điu tra giá đất thị trường ti mi đim điu tra.

2.3. Tng hp kết quả điu tra giá đất thị trường ti địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cp huyện).

2.3.1. Tng hp kết quả điu tra giá đất thị trường ti cp huyện.

2.3.2. Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra, khảo sát giá đất thị trường tại cấp huyện.

2.4. Tng hp kết quả điu tra giá đất thị trường ti cp tnh.

2.5. Dự thảo bảng giá đất đối với từng loại đất.

2.5.1. Xây dựng dự thảo bảng giá đất đối với từng loại đất.

a) Bng giá đất trng lúa nước;

b) Bảng giá đất trồng cây hàng năm còn lại (gồm đất trồng lúa nước còn lại, đất trồng lúa nương, đất trồng cây hàng năm khác);

c) Bng giá đất trng cây lâu năm;

d) Bng giá đất rng sn xut;

đ) Bng giá đất nuôi trng thy sn;

e) Bng giá đất làm mui;

g) Bng giá đất ti nông thôn;

h) Bng giá đất ti đô thị;

i) Bng giá đất sn xut, kinh doanh phi nông nghip t<span lang="NL" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black;