Pháp luật

Sổ đỏ là quyết định hành chính có thể khởi kiện?

Đây là một trong những nội dung được nhiều người quan tâm trong quá trình thực hiện Luật tố tụng hành chính. Theo giải thích của Tòa án nhân dân tối cao tại Văn bản số 02/GĐ-TANDTC giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thường được gọi nôm na là sổ đỏ, là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.


Sổ đỏ là quyết định hành chính
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật tố tụng Hành chính năm 2015 thì quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính được hiểu như sau: “Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.
Khoản 2 Điều 3 cũng quy định “Quyết định hành chính bị kiện là quyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà quyết định đó làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sịnh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.”
Đồng thời, theo quy định tại khoản 16 Điều 3 Luật đất đai năm 2013 thì: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất”.
“Căn cứ vào các quy định nêu trên thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là quyết định hành chính. Nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật tố tụng hành chính năm 2015 thì là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính” – TANDTC giải thích.
Được ủy quyền tham gia tố tụng, Phó chủ tịch UBND có được ủy quyền cho người thứ ba?
Trên thực tế, có trường hợp UBND ra quyết định thu hồi đất và tài sản gắn liền với đất mà có người cho rằng đất và tài sản gắn liền với đất không phải là tài sản của người có tên trong quyết định đó mà là tài sản của họ. Vậy, trong trường hợp này, họ có được khởi kiện quyết định đó hay không?
Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật tố tụng hành chính năm 2015 thì quyết định hành chính bị kiện là quyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà quyết định đó làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Về tình huống này, TANDTC hướng dẫn, “nếu quyết định đó ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì họ có quyền khởi kiện quyết định hành chính đó”. Liên quan đến việc kiện quyết định hành chính, khoản 3 Điều 60 Luật tố tụng hành chính năm 2015 quy định, trường hợp người bị kiện là UBND hoặc Chủ tịch UBND thì Chủ tịch UBND chỉ được ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND đại diện.
Thời gian qua, nhiều ý kiến thắc mắc liệu Phó chủ tịch UBND có được ủy quyền lại không. Ngay tại văn bản giải đáp số 02/GĐ-TANDTC nói trên, TANDTC khẳng định, Phó Chủ tịch UBND không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham gia tố tụng.
Nguồn:http://www.phapluatplus.vn/