Thông tin chi tiết văn bản

Nghị định số 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.chÝnh phñ

 


  Sè: 188/2004/N§-CP

 

          Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

           §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

                                                                               HL320

                         Hµ Néi, ngµy 16 th¸ng 11  n¨m 2004

 

                                

 

NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ

VÒ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt vµ khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt

 

 

 


chÝnh phñ

 

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;

 

C¨n cø LuËt §Êt ®ai sè 13/2003/QH 11 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

 

C¨n cø Ph¸p lÖnh Gi¸ sè 40/2002/PL-UBTVQH ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2002;

 

Theo ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh,

 

 

NghÞ ®Þnh:

 

Ch­¬ng I

Nh÷ng qui ®Þnh chung

 

§iÒu 1. §èi t­îng ®iÒu chØnh

 

NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt, khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt vµ ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt cô thÓ t¹i ®Þa ph­¬ng.

 

§iÒu 2. Ph¹m vi ¸p dông

 

1. Gi¸ ®Êt do Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng (sau ®©y gäi t¾t lµ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh) quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy sö dông lµm c¨n cø ®Ó:

 

a) TÝnh thuÕ ®èi víi viÖc sö dông ®Êt vµ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

 

b) TÝnh tiÒn sö dông ®Êt vµ tiÒn thuª ®Êt khi giao ®Êt, cho thuª ®Êt kh«ng th«ng qua ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt hoÆc ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt cho c¸c tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 34 vµ §iÒu 35 cña LuËt §Êt ®ai n¨m 2003;

 

c) TÝnh gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt khi giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong c¸c tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 33 cña LuËt §Êt ®ai n¨m 2003;

 

d) X¸c ®Þnh gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó tÝnh vµo gi¸ trÞ tµi s¶n cña doanh nghiÖp nhµ n­íc khi doanh nghiÖp cæ phÇn hãa, lùa chän h×nh thøc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 59 cña LuËt §Êt ®ai n¨m 2003;

 

®) TÝnh gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó thu lÖ phÝ tr­íc b¹ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

 

e) TÝnh gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó båi th­êng khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu 39, §iÒu 40 cña LuËt §Êt ®ai n¨m 2003;

 

g) TÝnh tiÒn båi th­êng ®èi víi ng­êi cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai mµ g©y thiÖt h¹i cho Nhµ n­íc theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt.

 

2. Tr­êng hîp Nhµ n­íc giao ®Êt, cho thuª ®Êt theo h×nh thøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt, hoÆc ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt, th× møc gi¸ tróng ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt hoÆc tróng ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt kh«ng ®­îc thÊp h¬n møc gi¸ do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy.

 

3. NghÞ ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi tr­êng hîp ng­êi cã quyÒn sö dông ®Êt tháa thuËn vÒ gi¸ ®Êt khi thùc hiÖn c¸c quyÒn chuyÓn nh­îng, cho thuª, cho thuª l¹i quyÒn sö dông ®Êt; gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt.

 

§iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷

 

Trong NghÞ ®Þnh nµy, c¸c tõ ng÷ d­íi ®©y ®­îc hiÓu nh­ sau:

 

1. Ph©n vïng ®Êt t¹i n«ng th«n lµ viÖc ph©n ®Þnh quü ®Êt gåm c¸c lo¹i ®Êt trong vïng cã ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, thæ nh­ìng, khÝ hËu t­¬ng ®ång. Trªn c¬ së ®ã ph©n ra c¸c lo¹i ®Êt t¹i vïng: ®ång b»ng, trung du, miÒn nói ®Ó ®Þnh gi¸.

 

2. Gi¸ chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt thùc tÕ trªn thÞ tr­êng trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng lµ sè tiÒn VND tÝnh trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch ®Êt ®­îc h×nh thµnh tõ kÕt qu¶ cña nh÷ng giao dÞch thùc tÕ mang tÝnh phæ biÕn gi÷a ng­êi cÇn chuyÓn nh­îng vµ ng­êi muèn ®­îc chuyÓn nh­îng kh«ng bÞ ¶nh h­ëng bëi c¸c yÕu tè nh­ t¨ng gi¸ do ®Çu c¬, do thay ®æi quy ho¹ch, chuyÓn nh­îng trong t×nh tr¹ng bÞ Ðp buéc, quan hÖ huyÕt thèng.

 

3. §Êt t¹i khu vùc gi¸p ranh gi÷a c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng lµ khu ®Êt gi¸p s¸t nhau t¹i ®­êng ph©n ®Þa giíi hµnh chÝnh gi÷a c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng.

 

4. §Êt liÒn kÒ lµ khu ®Êt liÒn nhau, tiÕp nèi nhau víi khu ®Êt ®· ®­îc x¸c ®Þnh.

 

Ch­¬ng II

ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸  ®Êt

vµ Khung gi¸ c¸c lo¹i  ®Êt

 

§iÒu 4. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt

 

1. Ph­¬ng ph¸p so s¸nh trùc tiÕp: lµ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc gi¸ th«ng qua viÖc tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c møc gi¸ ®Êt thùc tÕ ®· chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt trªn thÞ tr­êng cña lo¹i ®Êt t­¬ng tù (vÒ lo¹i ®Êt, diÖn tÝch ®Êt, thöa ®Êt, h¹ng ®Êt, lo¹i ®« thÞ, lo¹i ®­êng phè vµ vÞ trÝ) ®Ó so s¸nh, x¸c ®Þnh gi¸ cña thöa ®Êt, lo¹i ®Êt cÇn ®Þnh gi¸.

 

2. Ph­¬ng ph¸p thu nhËp: lµ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc gi¸ tÝnh b»ng th­¬ng sè gi÷a møc thu nhËp thuÇn tuý thu ®­îc hµng n¨m trªn 1 ®¬n vÞ diÖn tÝch ®Êt so víi l·i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm b×nh qu©n mét n¨m (tÝnh ®Õn thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt) cña lo¹i tiÒn göi VND kú h¹n 01 n¨m (12 th¸ng) t¹i ng©n hµng th­¬ng m¹i nhµ n­íc cã møc l·i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm cao nhÊt trªn ®Þa bµn.

 

§iÒu 5. §iÒu kiÖn ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt

 

1. Ph­¬ng ph¸p so s¸nh trùc tiÕp ®­îc ¸p dông ®Ó ®Þnh gi¸ ®Êt khi trªn thÞ tr­êng cã c¸c lo¹i ®Êt t­¬ng tù ®· chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt so s¸nh ®­îc víi lo¹i ®Êt cÇn ®Þnh gi¸.

 

Gi¸ chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt cña lo¹i ®Êt t­¬ng tù sö dông ®Ó ph©n tÝch, so s¸nh víi lo¹i ®Êt cÇn ®Þnh gi¸ ph¶i lµ gi¸ chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt thùc tÕ trªn thÞ tr­êng trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng.

 

2. Ph­¬ng ph¸p thu nhËp chØ ¸p dông ®Ó ®Þnh gi¸ cho c¸c lo¹i ®Êt x¸c ®Þnh ®­îc c¸c kho¶n thu nhËp mang l¹i tõ ®Êt.

 

3. C¨n cø vµo t×nh h×nh cô thÓ vÒ thÞ tr­êng chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt, hå s¬ vÒ c¸c lo¹i ®Êt, sè liÖu ®· thu thËp, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh lùa chän ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ cho phï hîp; trong tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ sö dông kÕt hîp c¶ hai ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt ®­îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy ®Ó kiÓm tra, so s¸nh, ®èi chiÕu c¸c møc gi¸ ­íc tÝnh ®Ó quyÕt ®Þnh møc gi¸ cô thÓ.

 

4. Khi ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt cô thÓ t¹i ®Þa ph­¬ng, nÕu cã mét sè lo¹i ®Êt kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt nªu t¹i §iÒu 4 th× ¸p dông c¸c quy ®Þnh t¹i ®iÓm 6, ®iÓm 7 môc a kho¶n 1; ®iÓm 5, ®iÓm 6 môc b kho¶n 1 vµ môc c kho¶n 1 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nµy ®Ó ®Þnh gi¸.

§iÒu 6. Khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt

 

1. Khung gi¸ ®Êt ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy ®­îc quy ®Þnh cho c¸c lo¹i ®Êt ®­îc ph©n lo¹i t¹i §iÒu 13 LuËt §Êt ®ai gåm:

 

a)     §èi víi nhãm ®Êt n«ng nghiÖp:

 

-  Khung gi¸ ®Êt trång c©y hµng n¨m (B¶ng 1).

 

-  Khung gi¸ ®Êt trång c©y l©u n¨m (B¶ng 2).

 

 - Khung gi¸ ®Êt rõng s¶n xuÊt (B¶ng 3).

 

- Khung gi¸ ®Êt nu«i trång thuû s¶n (B¶ng 4).

 

- Khung gi¸ ®Êt lµm muèi (B¶ng 5).

 

- §èi víi ®Êt rõng phßng hé vµ ®Êt rõng ®Æc dông, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø vµo gi¸ ®Êt rõng s¶n xuÊt do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh vµ c¨n cø ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ ®Êt rõng s¶n xuÊt quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 NghÞ ®Þnh nµy ®Ó ®Þnh møc gi¸ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ t¹i ®Þa ph­¬ng.

 

- §èi víi c¸c lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø vµo gi¸ c¸c lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp liÒn kÒ do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh vµ c¨n cø ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ ®Êt ®èi víi lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp liÒn kÒ quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 NghÞ ®Þnh nµy ®Ó ®Þnh møc gi¸ cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ t¹i ®Þa ph­¬ng.

 

b)  §èi víi nhãm ®Êt phi n«ng nghiÖp:

         

-  Khung gi¸ ®Êt ë t¹i n«ng th«n (B¶ng 6).

         

- Khung gi¸ ®Êt ë t¹i ®« thÞ (B¶ng7).

 

- Khung gi¸ ®Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp t¹i n«ng th«n    (B¶ng 8).

- Khung gi¸ ®Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp t¹i ®« thÞ (B¶ng 9).

 

- §èi víi ®Êt x©y dùng trô së c¬ quan vµ ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh sù nghiÖp, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø vµo gi¸ ®Êt ë liÒn kÒ hoÆc gi¸ ®Êt ë t¹i vïng l©n cËn do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh vµ ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ ®Êt ë quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 NghÞ ®Þnh nµy ®Ó ®Þnh møc gi¸ ®Êt phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ t¹i ®Þa ph­¬ng.

         

- §èi víi ®Êt sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh; ®Êt sö dông vµo c¸c môc ®Ých c«ng céng theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; ®Êt do c¸c c¬ së t«n gi¸o sö dông; ®Êt cã c«ng tr×nh lµ ®×nh, ®Òn, miÕu, am, tõ ®­êng, nhµ thê hä; ®Êt lµm nghÜa trang, nghÜa ®Þa vµ ®Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø vµo gi¸ lo¹i ®Êt liÒn kÒ do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh vµ c¨n cø ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ ®Êt ®èi víi lo¹i ®Êt liÒn kÒ quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 NghÞ ®Þnh nµy ®Ó ®Þnh møc gi¸ ®Êt cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ t¹i ®Þa ph­¬ng.

 

c) §èi víi nhãm ®Êt ch­a sö dông

 

§èi víi c¸c lo¹i ®Êt ch­a x¸c ®Þnh môc ®Ých sö dông bao gåm ®Êt b»ng ch­a sö dông, ®Êt ®åi nói ch­a sö dông, nói ®¸ kh«ng cã rõng c©y, khi cÇn ph¶i cã gi¸ ®Ó tÝnh tiÒn båi th­êng ®èi víi ng­êi cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt lo¹i ®Êt nµy, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø vµo gi¸ cña c¸c lo¹i ®Êt liÒn kÒ do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh vµ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt ®èi víi lo¹i ®Êt liÒn kÒ quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 NghÞ ®Þnh nµy ®Ó ®Þnh møc gi¸ ®Êt phï hîp. Khi ®Êt ch­a sö dông ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp ®­a vµo sö dông, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø vµo khung gi¸ ®Êt cïng lo¹i, cïng môc ®Ých sö dông do ChÝnh phñ quy ®Þnh ®Ó ®Þnh møc gi¸ ®Êt cô thÓ.

 

2. C¨n cø gi¸ chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt thùc tÕ t¹i ®Þa ph­¬ng, ban nh©n d©n cÊp tØnh ®­îc quyÕt ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt cô thÓ trong giíi h¹n cho phÐp t¨ng thªm kh«ng qu¸ 20% so víi møc gi¸ tèi ®a vµ gi¶m kh«ng qu¸ 20% so víi møc gi¸ tèi thiÓu cña khung gi¸ ®Êt cïng lo¹i quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy.

 

§iÒu 7. §iÒu chØnh khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt

 

Khi gi¸ chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt phæ biÕn trªn thÞ tr­êng cña mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c lo¹i ®Êt trong c¸c b¶ng khung gi¸ ®Êt cã biÕn ®éng liªn tôc kÐo dµi trong thêi h¹n 60 ngµy trë lªn, trªn ph¹m vi réng (nhiÒu tØnh, thµnh phè), g©y nªn chªnh lÖch gi¸ lín: t¨ng tõ 30% trë lªn so víi gi¸ tèi ®a hoÆc gi¶m tõ 30% trë lªn so víi gi¸ tèi thiÓu trong khung gi¸ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh nµy th× Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm chñ tr× x©y dùng mét sè hoÆc tÊt c¶ khung gi¸ ®Êt míi tr×nh ChÝnh phñ ®iÒu chØnh cho phï hîp.

 

 

Ch­¬ng III

 ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt t¹i  ®Þa ph­¬ng

 

§iÒu 8. Nguyªn t¾c ph©n vïng ®Êt ë n«ng th«n, ph©n h¹ng ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó ®Þnh gi¸ ®Êt

 

1.     Ph©n vïng ®Êt

 

§Êt ®­îc chia thµnh 3 vïng: ®ång b»ng, trung du vµ miÒn nói; mçi vïng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau:

 

a) §ång b»ng lµ vïng ®Êt thÊp, t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng vµ cã ®é cao ngang víi mÆt n­íc biÓn. MËt ®é d©n sè ®«ng, kÕt cÊu h¹ tÇng vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt l­u th«ng hµng ho¸ thuËn lîi h¬n trung du, miÒn nói.

 

b) Trung du lµ vïng ®Êt cã ®é cao võa ph¶i (thÊp h¬n miÒn nói, cao h¬n ®ång b»ng), bao gåm ®¹i bé phËn diÖn tÝch lµ ®åi. MËt ®é d©n sè thÊp h¬n ®ång b»ng, cao h¬n miÒn nói, kÕt cÊu h¹ tÇng vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt l­u th«ng hµng ho¸ kÐm thuËn lîi h¬n so víi ®ång b»ng nh­ng thuËn lîi h¬n miÒn nói.

 

c) MiÒn nói lµ vïng ®Êt cao h¬n vïng trung du, bao gåm ®¹i bé phËn diÖn tÝch lµ nói cao, ®Þa h×nh phøc t¹p. MËt ®é d©n sè thÊp; kÕt cÊu h¹ tÇng vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt l­u th«ng hµng ho¸ kÐm thuËn lîi h¬n trung du.

 

C¸c x· ®­îc c«ng nhËn lµ miÒn nói theo quy ®Þnh cña Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói (nay lµ Uû ban D©n téc).

 

2.     Ph©n h¹ng ®Êt

 

H¹ng ®Êt ®Ó ®Þnh gi¸ ®Êt ¸p dông theo h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ë ®Þa ph­¬ng ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc.

 

§iÒu 9. X¸c ®Þnh vïng ®Êt, h¹ng ®Êt vµ vÞ trÝ cña tõng lo¹i ®Êt cô thÓ ë n«ng th«n ®Ó ®Þnh gi¸ ®Êt

 

1. Nhãm ®Êt n«ng nghiÖp

 

a) §èi víi ®Êt trång c©y hµng n¨m, ®Êt trång c©y l©u n¨m, ®Êt nu«i trång thuû s¶n, ®Êt rõng s¶n xuÊt, ®Êt rõng phßng hé, ®Êt rõng ®Æc dông vµ c¸c lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp kh¸c ®­îc xÕp theo h¹ng ®Êt vµ chia theo ba lo¹i x· theo ®Þa giíi hµnh chÝnh: ®ång b»ng, trung du, miÒn nói.

 

b) §èi víi ®Êt lµm muèi ®­îc chia theo vÞ trÝ. VÞ trÝ cña ®Êt lµm muèi ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo kho¶ng c¸ch tõ ®ång muèi ®Õn kho muèi tËp trung t¹i khu s¶n xuÊt hoÆc gÇn ®­êng giao th«ng, theo nguyªn t¾c: vÞ trÝ sè 1 ¸p dông ®èi víi ®ång muèi gÇn kho muèi nhÊt hoÆc gÇn ®­êng giao th«ng nhÊt; c¸c vÞ trÝ tiÕp sau ®ã theo thø tù tõ thø 2 trë ®i cã kho¶ng c¸ch xa kho muèi h¬n vµ xa ®­êng giao th«ng h¬n.

 

2.     Nhãm ®Êt phi n«ng nghiÖp t¹i n«ng th«n

 

§èi víi ®Êt ë t¹i n«ng th«n, ®Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp t¹i n«ng th«n vµ c¸c lo¹i ®Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c ë n«ng th«n nh­: ®Êt x©y dùng trô së c¬ quan, x©y dùng c«ng tr×nh sù nghiÖp; ®Êt sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh; ®Êt sö dông vµo môc ®Ých c«ng céng gåm ®Êt giao th«ng, thñy lîi; ®Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, y tÕ, gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, thÓ dôc thÓ thao phôc vô lîi Ých c«ng céng; ®Êt cã di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, danh lam th¾ng c¶nh; ®Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; ®Êt do c¸c c¬ së t«n gi¸o sö dông; ®Êt cã c«ng tr×nh lµ ®×nh, ®Òn, miÕu, am, tõ ®­êng, nhµ thê hä; ®Êt lµm nghÜa trang, nghÜa ®Þa vµ ®Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ®­îc xÕp theo vÞ trÝ cña tõng lo¹i ®Êt, chia theo ba lo¹i x· theo ®Þa giíi hµnh chÝnh: ®ång b»ng, trung du, miÒn nói ®Ó ®Þnh gi¸.

 

VÞ trÝ cña tõng lo¹i ®Êt trong mçi lo¹i x· ®­îc chia theo 3 khu vùc thuéc ®Þa giíi hµnh chÝnh cÊp x·:

 

- Khu vùc 1: ®Êt cã mÆt tiÒn tiÕp gi¸p víi trôc ®­êng giao th«ng chÝnh n»m t¹i trung t©m x· hoÆc côm x· (gÇn Uû ban nh©n d©n x·, tr­êng häc, chî, tr¹m y tÕ); gÇn khu th­¬ng m¹i vµ dÞch vô, khu du lÞch, khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt; hoÆc kh«ng n»m t¹i khu vùc trung t©m x· nh­ng gÇn ®Çu mèi giao th«ng hoÆc gÇn chî n«ng th«n.

 

- Khu vùc 2: n»m ven c¸c trôc ®­êng giao th«ng liªn th«n, tiÕp gi¸p víi khu vùc trung t©m x·, côm x·, khu th­¬ng m¹i vµ dÞch vô, khu du lÞch, khu chÕ xuÊt.

 

- Khu vùc 3: lµ nh÷ng vÞ trÝ cßn l¹i trªn ®Þa bµn x·.

 

ViÖc ph©n lo¹i khu vùc ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt thùc hiÖn theo nguyªn t¾c: khu vùc 1 cã kh¶ n¨ng sinh lîi cao nhÊt, cã ®iÒu kiÖn kÕt cÊu h¹ tÇng thuËn lîi nhÊt; khu vùc 2 vµ khu vùc 3 cã kh¶ n¨ng sinh lîi vµ kÕt cÊu h¹ tÇng kÐm thuËn lîi h¬n.

 

VÞ trÝ cña tõng lo¹i ®Êt trong tõng khu vùc ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo kh¶ n¨ng sinh lîi, kho¶ng c¸ch tíi mÆt tiÒn cña c¸c trôc ®­êng giao th«ng vµ ®iÒu kiÖn kÕt cÊu h¹ tÇng thuËn lîi cho sinh ho¹t, kinh doanh vµ cung cÊp dÞch vô theo nguyªn t¾c vÞ trÝ sè 1 cã møc sinh lîi cao nhÊt, cã ®iÒu kiÖn kÕt cÊu h¹ tÇng thuËn lîi nhÊt, gÇn trôc ®­êng giao th«ng chÝnh nhÊt, c¸c vÞ trÝ tiÕp sau ®ã theo thø tù tõ thø 2 trë ®i cã møc sinh lîi vµ ®iÒu kiÖn kÕt cÊu h¹ tÇng kÐm thuËn lîi h¬n.

 

§iÒu 10. Ph©n lo¹i ®« thÞ, ®­êng phè, vÞ trÝ ®Êt trong ®« thÞ cña tõng lo¹i ®Êt cô thÓ ®Ó ®Þnh gi¸ ®Êt

 

§èi víi ®Êt ë t¹i ®« thÞ, ®Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp vµ c¸c lo¹i ®Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c t¹i ®« thÞ nh­: ®Êt x©y dùng trô së c¬ quan, x©y dùng c«ng tr×nh sù nghiÖp; ®Êt sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng an ninh; ®Êt sö dông vµo môc ®Ých c«ng céng gåm ®Êt giao th«ng, thñy lîi; ®Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, y tÕ, gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, thÓ dôc thÓ thao phôc vô lîi Ých c«ng céng; ®Êt cã di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸, danh lam th¾ng c¶nh; ®Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; ®Êt do c¸c c¬ së t«n gi¸o sö dông; ®Êt cã c«ng tr×nh lµ ®×nh, ®Òn, miÕu, am, tõ ®­êng, nh&