Thông tin chi tiết văn bản

Thông tư 04/2006/TT-BTNMT hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtBé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng

                     

:  04/2006/TT-BTNMT 

 

 

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc   

         

Hµ Néi, ngµy  22 th¸ng  5  n¨m 2006

Th«ng t­

H­íng dÉn ph­¬ng ph¸p tÝnh ®¬n gi¸ dù to¸n,

x©y dùng dù to¸n kinh phÝ thùc hiÖn lËp vµ ®iÒu chØnh quy ho¹ch,

kÕ ho¹ch sö dông ®Êt

 

C¨n cø nghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§-CP ngµy 06 th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch Nhµ n­íc;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai n¨m 2003;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 04/2005/Q§-BTNMT ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2005 cña Bé tr­ëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng vÒ viÖc ban hµnh Quy tr×nh lËp vµ ®iÒu chØnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 10/2005/Q§-BTNMT ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2005 cña Bé tr­ëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng vÒ viÖc ban hµnh §Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt lËp vµ ®iÒu chØnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt;

Sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Bé Tµi chÝnh t¹i C«ng v¨n sè 4758/BTC-HCSN ngày 10 th¸ng 4 n¨m 2006 vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ t¹i C«ng v¨n sè 2983/BKH-KHGDTN&MT ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2006; Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng h­íng dÉn ph­¬ng ph¸p tÝnh ®¬n gi¸ dù to¸n, x©y dùng dù to¸n kinh phÝ thùc hiÖn lËp vµ ®iÒu chØnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt nh­ sau:

I. c¸c quy ®Þnh chung

            1. Th«ng t­ nµy ¸p dông ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ dù to¸n, x©y dùng dù to¸n kinh phÝ thùc hiÖn lËp vµ ®iÒu chØnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt c¸c cÊp tõ nguån ng©n s¸ch Nhµ n­íc.

2. Dù to¸n kinh phÝ thùc hiÖn lËp vµ ®iÒu chØnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt bao gåm ®Çy ®ñ c¸c kho¶n môc chi phÝ (chi phÝ trong ®¬n gi¸ vµ chi phÝ ngoµi ®¬n gi¸) ®Ó hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc theo Quy tr×nh lËp vµ ®iÒu chØnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt do Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng ban hµnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 04/2005/Q§-BTNMT ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2005.

3. Chi phÝ trong ®¬n gi¸ ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ®¬n gi¸ dù to¸n vµ quy m« diÖn tÝch ®èi víi c¶ n­íc hoÆc ®iÒu chØnh theo c¸c hÖ sè quy ®Þnh trong ®Þnh møc; ®¬n gi¸ dù to¸n ®­îc tÝnh trªn c¬ së §Þnh møc kinh tÕ-kü thuËt lËp vµ ®iÒu chØnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt do Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng ban hµnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 10/2005/Q§-BTNMT ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2005 vµ c¬ cÊu chi phÝ theo quy ®Þnh t¹i môc 1, phÇn II d­íi ®©y.

4. Chi phÝ ngoµi ®¬n gi¸ ®­îc x¸c ®Þnh theo tû lÖ % trªn chi phÝ trong ®¬n gi¸ (quy ®Þnh t¹i môc 2 phÇn II d­íi ®©y) vµ ph¶i lËp dù to¸n chi tiÕt tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt tr­íc khi thùc hiÖn; quyÕt to¸n theo chøng tõ chi thùc tÕ hîp ph¸p theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

 

II. ®¬n gi¸ dù to¸n

§¬n gi¸ dù to¸n bao gåm chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ chung, ®­îc x¸c ®Þnh theo c¬ cÊu nh­ sau:

§¬n gi¸ dù to¸n

=

Chi phÝ trùc tiÕp (1)

+

Chi phÝ chung (2)

 

1. Chi phÝ trùc tiÕp lµ c¸c kho¶n môc chi phÝ trùc tiÕp cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm gåm: chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ c«ng cô-dông cô, chi phÝ khÊu hao m¸y mãc-thiÕt bÞ vµ chi phÝ n¨ng l­îng.

Chi phÝ trùc tiÕp

=

Chi phÝ nh©n c«ng

 (a)

+

Chi phÝ vËt liÖu (b)

+

Chi phÝ c«ng cô dông cô (c)

+

Chi phÝ khÊu hao thiÕt bÞ (d)

+

Chi phÝ n¨ng l­îng

(e)

a) Chi phÝ nh©n c«ng lµ gi¸ trÞ c«ng lao ®éng, tham gia trùc tiÕp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn s¶n phÈm quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt; c¸ch tÝnh cô thÓ nh­ sau:

Chi phÝ nh©n c«ng

=

Sè c«ng lao ®éng theo ®Þnh møc

x

§¬n gi¸ ngµy c«ng theo chÕ ®é

Trong ®ã :

 

 

 

§¬n gi¸ ngµy c«ng lao ®éng theo chÕ ®é

 

 

 

 

 

=

TiÒn l­¬ng c¬ b¶n + L­¬ng phô (11% l­¬ng c¬ b¶n) + Phô cÊp l­u ®éng (0,4 l­¬ng tèi thiÓu tÝnh cho c«ng t¸c ngo¹i nghiÖp) + Phô cÊp tr¸ch nhiÖm tæ tr­ëng (0,2 l­¬ng tèi thiÓu tÝnh cho tæ b×nh qu©n 7 ng­êi) + B¶o hiÓm x· héi (15% l­¬ng c¬ b¶n vµ l­¬ng phô) + B¶o hiÓm y tÕ (2% l­¬ng c¬ b¶n vµ l­¬ng phô) + Kinh phÝ c«ng ®oµn (2% l­¬ng c¬ b¶n vµ l­¬ng phô) cña 1 th¸ng

Sè ngµy lµm viÖc lµ 26 ngµy/th¸ng

b) Chi phÝ vËt liÖu lµ gi¸ trÞ vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô dïng trùc tiÕp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn s¶n phÈm nh­ giÊy, bót, mùc....; c¸ch tÝnh cô thÓ nh­ sau:

Chi phÝ vËt liÖu

=

S(Sè l­îng tõng lo¹i vËt liÖu theo ®Þnh møc

x

§¬n gi¸ tõng

lo¹i vËt liÖu)

- Sè l­îng vËt liÖu ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ®Þnh møc sö dông vËt liÖu do Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng ban hµnh;

- §¬n gi¸ vËt liÖu tÝnh theo gi¸ phæ biÕn trªn ®Þa bµn thi c«ng do Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng kh¶o s¸t t¹i thêi ®iÓm x©y dùng ®¬n gi¸ dù to¸n lËp vµ ®iÒu chØnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt c¶ n­íc vµ vïng; gi¸ phæ biÕn trªn thÞ tr­êng ®Þa ph­¬ng cã x¸c nhËn cña Së Tµi chÝnh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng (hoÆc Së Tµi chÝnh kh¶o s¸t vµ th«ng b¸o) t¹i thêi ®iÓm x©y dùng ®¬n gi¸ dù to¸n lËp vµ ®iÒu chØnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt c¸c cÊp tØnh, huyÖn, x·.

c) Chi phÝ c«ng cô, dông cô lµ gi¸ trÞ c«ng cô, dông cô sö dông trùc tiÕp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn s¶n phÈm nh­ b¶o hé lao ®éng, bµn, ghÕ, dông cô kü thuËt…; c¸ch tÝnh cô thÓ nh­ sau:

Chi phÝ c«ng cô, dông cô

=

Sè ca sö dông c«ng cô dông cô  theo ®Þnh møc

x

§¬n gi¸ hao mßn c«ng cô dông cô 1 ca

Trong ®ã :

§¬n gi¸ hao mßn c«ng cô 1 ca

=

§¬n gi¸ c«ng cô dông cô

Sè th¸ng sö dông c«ng cô theo ®inh møc

x

26 ca

- §¬n gi¸ c«ng cô dông cô tÝnh theo gi¸ phæ biÕn trªn ®Þa bµn thi c«ng do Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng kh¶o s¸t t¹i thêi ®iÓm x©y dùng ®¬n gi¸ dù to¸n lËp vµ ®iÒu chØnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt c¶ n­íc vµ vïng; gi¸ phæ biÕn trªn thÞ tr­êng ®Þa ph­¬ng cã x¸c nhËn cña Së Tµi chÝnh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng (hoÆc Së Tµi chÝnh kh¶o s¸t vµ th«ng b¸o) t¹i thêi ®iÓm x©y dùng ®¬n gi¸ dù to¸n lËp vµ ®iÒu chØnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt c¸c cÊp tØnh, huyÖn, x·.

- Sè ca sö dông vµ niªn h¹n sö dông c«ng cô, dông cô theo ®Þnh møc cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng.

d) Chi phÝ khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ (®èi víi doanh nghiÖp thùc hiÖn) hao phÝ vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ sö dông trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn s¶n phÈm, ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së danh môc m¸y, sè ca sö dông m¸y theo ®Þnh møc vµ møc khÊu hao mét ca m¸y; c¸ch tÝnh cô thÓ nh­ sau:

Chi phÝ khÊu hao

=

Sè ca m¸y theo  ®Þnh møc

x

Møc khÊu hao mét         ca m¸y

Trong ®ã:

Møc khÊu hao 

 mét ca m¸y

=

Nguyªn gi¸ m¸y

Sè ca m¸y sö dông mét n¨m

x

Sè n¨m sö dông