Đại diện ngoài tố tụng

Đại diện ủy quyền

Đại diện theo uỷ quyền là một trong những hoạt động đa dạng của Luật Việt Thái.  Dù đại diện uỷ quyền tham gia tố tụng hay ngoài tố tụng, ở bất kỳ tư cách nào....
Trang : 1