Chính sách mới

Tòa tối cao ban hành Nghị quyết mới hướng dẫn Điều 299 và 300 BLHS 2015

Ngày 25/10/2019, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã ban hành Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 299 và Điều 300 của Bộ luật Hình sự.


Theo đó, tại văn bản này giải thích một số thuật ngữ liên quan đến tội phạm khủng bố như sau: “Phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân” là hành vi làm cho tài sản mất giá trị sử dụng, không thể khôi phục lại được. “Hành vi khác uy hiếp tinh thần” là hành vi lôi kéo, kích động, cổ vũ, khuyến khích, tạo điều kiện đe dọa tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể, tài sản, danh dự, nhân phẩm của nhân thân người bị uy hiếp hoặc các hành vi khác nhằm làm cho người bị uy hiếp lo sợ, cản trở khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của họ một cách bình thường. “Huy động tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố” là hành vi vận động, kêu gọi cung cấp, tặng cho, cho vay tiền, cho mượn tài sản hoặc dưới hình thức khác cho cá nhân khủng bố. Nội dung chi tiết xem tại Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP có hiệu lực ngày 01/12/2019 Nguồn: ThuKyLuat.vn