Văn bản pháp luật

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

NGHỊ ĐỊNH Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.


- THUỘC TÍNH VĂN BẢN Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. - Số hiệu: 03/VBHN-BTNMT Ngày ký xác thực: 04/05/2021 Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Cơ quan hợp nhất: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Hồng Hà - https://static.luatvietnam.vn/tai-file-van-ban-hop-nhat-03-vbhn-btnmt-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-201623-d5/uploaded/VIETLAWFILE/2021/5/03_VBHN-BTNMT_2021_050521095903.pdf.aspx ( Nguồn: Luatvietnam.vn)