Tiếp cận công lý

Hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng là hai trong các trường hợp kết thúc thực hiện hợp đồng.

Hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng là hai trong các trường hợp kết thúc thực hiện hợp đồng.


• Sự giống nhau của hủy bỏ và đơn phương chấm dứt hợp đồng Hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng có những điểm giống nhau như sau: – Đều được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015 – Đều có hậu quả là kết thúc việc thực hiện hợp đồng – Do một bên thực hiện – Chỉ không phải bồi thường khi một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng. Đây cũng là điều kiện để áp dụng việc hủy bỏ hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng. – Phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hoặc hủy bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. • Sự khác nhau giữa hủy bỏ và đơn phương chấm dứt hợp đồng thứ nhất, về căn cứ pháp lý: - đối với hủy bỏ Hợp đồng: quy định tại Điều 423 Bộ luật Dân sự 2015; - đối với đơn phương chấm dứt Hợp đồng: quy định tại Điều 428 Bộ luật Dân sự 2015; thứ hai, về các trường hợp áp dụng: - đối với hủy bỏ Hợp đồng:+ Do chậm thực hiện nghĩa vụ + Do không có khả năng làm + Do tài sản bị hư hại, bị hỏng, bị mất - đối với đơn phương chấm dứt Hợp đồng:+ Khi một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng + Do hai bên thỏa thuận + Do pháp luật quy định thứ ba, về điều kiện áp dụng: - đối với hủy bỏ Hợp đồng:Phải có sự vi phạm hợp đồng và đây cũng là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng - đối với đơn phương chấm dứt Hợp đồng:Không bắt buộc phải có sự vi phạm hợp đồng bởi hai bên có thể thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định thứ tư, về hậu quả pháp lý: - đối với hủy bỏ Hợp đồng:+ Hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận + Hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ đi chi phí - đối với đơn phương chấm dứt Hợp đồng: + Hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt + Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ nữa Nguồn: Luatthaithanh.com